Профил на купувача

Обществена поръчка
„Доставка чрез покупка на плавателен съд за извършване на пристанищна дейност - понтон"

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
 https://drive.google.com/drive/folders/1ytmdLJND3iP54hKUJukXVS0-g50UwTsr?usp=sharing
ПРОТОКОЛ 1 ОТ 30.05.2019Г.
https://drive.google.com/drive/folders/1_xJL-zXYNGSPTBiOXxDB8hVQMj3hVxoq
 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 11.06.2019Г.
https://drive.google.com/drive/folders/1vbAsrfTm6ySvJLDrEkaEUB9MR78S7mNH
 
                                                     ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Комисията обявява че отварянето на ценовото предложение на допуснатият участник „Евроконтакт Видин” ООД ще се извърши на 14.06.2019г. от 11.00 часа. На отварянето могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 
ПРОТОКОЛ 3 ОТ 19.06.2019Г.
https://drive.google.com/drive/folders/1NA-ruyiSxizdYzeqF3FJLget93uDgJoa
 
ПРОТОКОЛ 4 ОТ 24.06.2019Г.
https://drive.google.com/drive/folders/1iSGMfPO6ImrQqtJDunTKoxtjgP4U9Dnj
 
ПРОТОКОЛ 5 ОТ 05.07.2019
https://drive.google.com/drive/folders/1g4DzRl-Rfbqat0ZKOSMi9Sb16OAHa6H5
 
РЕШЕНИЕ КЛАСИРАНЕ
 https://drive.google.com/drive/folders/1v3JxNN_Hxjmu3YAwH7BPagMpPA7xz7pI