Правила

Настоящите „Правилата и обичаите…” на пристанище за обществен транспорт с национално значение - Пристанище Видин ЕООД, уреждат условията, реда и нормите за обработка на посещаващите го кораби и др.транспортни средства, документооборота, както и възникналите във връзка с това взаимоотношения между пристанището и неговите клиенти.
Правилата и обичаите се отнасят за пристанищните терминали, съставни на Пристанище Видин ЕООД.
Работното време на пристанищните терминали, съставни на Пристанище Видин ЕООД, се определя от Управителя, съгласно действащото законодателство.
За корабите, пристигащи от задгранично плаване в акваторията на пристанищните терминали, се забранява да имат всякакви контакти с брега до получаване на “свободна практика”.
“Свободна практика” е разрешение за кораба и неговия екипаж да влезе в пристанищните терминали и да предприеме товаро-разтоварни и всякакви други операции.
При даване на “свободна практика” от капитана на кораба се изискват  документите, визирани в действуващите общи и специални нормативни актове.

/1/ Клиентът е длъжен да представи в писмен вид на пристанището и на капитана на кораба цялата необходима информация за обработвания товар, полезна за неговото правилно и безопасно стифиране, претоварване и превоз с различни видове претоварни средства и транспорт.
/2/ Всеки клиент, който заявява, че желае да ползва услугите на пристанищните терминали, гарантира, че той се явява собственик на товара или транспортното средство, пребиваващо в пристанищния терминал, или е упълномощен представител на собственика на товара или транспортното средство и също гарантира, че поема върху себе си отговорността да спазва настоящите правила, както лично, така и като представител на друго физическо или юридическо лице, представител на което се явява.
/3/ Клиентът гарантира и носи отговорност , ако не е уговорено друго, че всеки товар или кораб, или транспортно средство, което той доставя или изпраща в пристанищните терминали, отговаря на следните условия:

  • А. не е опасен или няма да стане такъв в този вид, в който е доставен и/или когато се намира на територията на пристанищния терминал;
  • Б. не е отровен и няма да се яви източник на отделяне на вреден газ, прах, течност или радиационно излъчване;
  • В. не застрашава, не представлява опасност за поражение или вреда на хора, или товари, или оборудване, или акваторията, или територията на пристанищните терминали;
  • Г. правилно е опакован и е в съответствие с българските и международните стандарти;
  • Д. правилно е маркиран – в случай, че това е опасен, следва да бъде маркиран със съответните знаци, съгласно изискванията на международният код за опасни товари /МКОТ/ и придружен с указания за специалните изисквания по обработка на товара;
  • Е. не съдържа наркотични вещества, контрабанда, порнография и други забранени товари.

Пълния текст на "Правилата и обичаите" можете да изтеглите от линка по-долу.

AttachmentSize
rules.doc326.5 KB