Цени и условия

                               “П  Р  И  С  Т  А  Н  И  Щ  Е  -  В  И  Д  И  Н”     Е  О  О  Д

 

                         Ц  Е  Н  И     И    У  С  Л  О  В  И  Я

 

В “ПРИСТАНИЩЕ - ВИДИН” ЕООД

В  СИЛА ОТ 01.01.2024 г.

 

 

І.  ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Чл.1  /1/ Настоящите Цени и условия на “Пристанище-Видин” ЕООД , като пристанище за обществен транспорт, регламентират оказването на услуги по обслужване на пътници и корабно снабдяване и тяхното заплащане, в съответствие със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

/2/ Пристанищните услуги и съответните цени се прилагат за пристанищен терминал Видин Център терминали, част от пристанище за обществен транспорт.

 

Чл.2 /1/ Цените на услугите, извършвани в пристанищата са обявени в евро, които клиентите заплащат в левовата равностойност на евро по курса на БНБ в деня на завършване на услугата.

 

       /2/ При фактурирането пристанището начислява и ДДС съгласно действащото законодателство.

 

Чл.3 Преференциални отстъпки от настоящите цени и условия на извършваните услуги в “Пристанище - Видин” ЕООД, могат да бъдат утвърждавани само от Управителя на “Пристанище - Видин” ЕООД.

 

ІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРИСТАНИЩНИ УСЛУГИ.

 

Чл.4 Видове услуги за обработка на транспортни средства (плавателни съдове).

 •       

  предоставяне на понтонни услуги;

 •         

  обслужване на пътници;

 •           

  предоставяне на съоръжения за снабдяване с ел.енергия и питейна вода;

 •           

  обслужване на плавателните съдове с маневрен кораб от пристанището;

 • други услуги.

 

Чл.5/1/ Цени за предоставяне на понтон за пътнически кораб с кабини за пътници:

 

                                              до   6 ч.           80 евро

                         от   6 ч.         до 12 ч.        150 евро

                         от 12 ч.         до 18 ч.        225 евро

                         от 18 ч.         до 24 ч.        300 евро

 

/2/ Цени за предоставяне на понтон за пътнически кораби, които нямат кабини (ракети, метеори, възходи, хидробуси и др.).

 

                                              до   6 ч.         55 евро

                         от   6 ч.         до 12 ч.        110 евро

                         от 12 ч.         до 18 ч.        165 евро

                         от 18 ч.         до 24 ч.        220 евро

 

/3/ Цени за предоставяне на понтон на останалите плавателни съдове:

 

                                               до   6 ч.         0.10 евро/к.с.

                                     от   6 ч.         до 24 ч.         0.20 евро/к.с.

 

Чл. 6 /1/ Цени за предоставяне на съоръжения за снабдяване с ел.енергия и питейна вода:

 

 •   за снабдяване с ел.енергия се събира цена за включване в размер на 11 евро плюс цената за количеството ползвана ел.енергия по цени на “Електрохолд продажби” ЕАД, увеличена с 15 % за вътрешна мрежа;

 

 •  за снабдяване с питейна вода от брегови хидрант се заплаща цена в размер на        6 евро за включване плюс цената за ползваното количество питейна вода по цени на “ВиК”, увеличена с 15 % за вътрешна мрежа.

 

Чл. 7 За ползване на маневрен кораб от пристанището, цените са договорните цени с корабопритежател на маневрен кораб плюс 5 % увеличение на договорената цена за посреднически услуги. Пристанището не договаря по-високи цени от обичайните, такива за река Дунав, освен в случаите на изричното съгласие на заявителя, потвърдено със заявката за маневрен кораб.

 

Чл.8 За качване и слизане на всеки пътник на/от пътнически кораб, броят на които се установява от рапорта на капитана на кораба, се заплащат следните цени:

 

 •  

  за пътнически кораб с кабини за пътници – по 5,5 евро на пътник;

 •  

  за пътнически кораби, които нямат кабини за пътници – по 3,00 евро на пътник.

 

IIІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

Чл. 9  Основните цени, визирани в раздел ІІ, се изплащат на пристанището от страна на неговите клиенти или техните агенти.

 

Чл.10 /1/ Плащанията между пристанището и неговите клиенти се извършват на основание действащите нормативни актове.

/2/ Пристанището може да изисква от своите клиенти авансово плащане за извършваните от него услуги в размер до 70%.

/3/ В този случай пристанището и клиентът предварително договарят помежду си една от следните форми на това плащане:

 

 •   

  Директен паричен превод по банковата сметка на пристанището, с платежно нареждане.

 •    Плащане в брой – до 5 хиляди лева.

 

Чл.11 Уравненията за действително дължимите суми се извършват между пристанището и клиента /неговия агент/ след окончателното завършване на пристанищната услуга.

 

Чл.12 За услугите, непосочени в настоящите условия и цени или изискващи осигуряване на допълнителни специфични условия за тяхното изпълнение, клиентите заплащат такива по размер на цените за най-близката услуга, освен ако предварително между пристанището и клиентите не е договорена конкретна цена.

 

Чл.13 /1/ В случай, че между пристанището и неговите клиенти няма подписани други специални споразумения, отнасящи се до условията на заплащане на извършените пристанищни услуги, клиентите /техните агенти/ са длъжни да уредят плащанията по връчените (изпратените) им фактури в 3-дневен срок след получаване на документите.

/2/ Авансовите парични преводи по чл. 10 се превеждат по банковата сметка на пристанището най-късно един ден преди фактическото отпочване  на дадената услуга. Пристанището издава фактура в 3-дневен срок след получаване на превода.

/3/ След изтичането на сроковете по чл. 14 /1/ и липса на парични преводи от страна на клиент-длъжник, за забавата на плащанията пристанището начислява лихва върху дължимата сума /главница/ в размер основния лихвен процент, плюс 10 пункта върху главницата за всеки просрочен ден.

 

Чл.14/1/ При системно просрочване на плащанията, извън тези по чл. 13,  (три или повече пъти или неиздължаване в срок повече от 15 дни) от страна на клиентите, в зависимост от вида на неизплатената сума, пристанището има право:

 

 •  

  да задържи кораб;

 •  

  да спре предоставянето на пристанищни услуги.

 

/2/ За да се приложи спиране на извършването на дадена пристанищна услуга (по смисъла на предходната алинея), пристанището изпраща писмено предизвестие на неизправния клиент, с посочване на причините.

 

Чл.15 /1/ Ако за извършените от пристанището услуги клиентът рекламира някоя фактура, последният е задължен да изплати неоспорваната сума от фактурата незабавно, като частта на оспорваната сума от фактурата следва да бъде рекламирана в писмена форма по надлежен ред.

/2/ В случай, че след приключване на рекламационното производство се окаже, че клиентът е спрял неоснователно част от плащанията, той изплаща и допълнителната сума по условията на чл. 13 от настоящите “Цени и условия”.

 

Чл.16 При неуреждане на сметките по обработката на кораба и престоя му на кей, пристанището има право да задържи отплаването на даден кораб, плаващ под чужд флаг, чрез съдействието на компетентните органи и инстанции до уреждане на дължимите плащания.

 

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.17  При констатация на умишлено занижаване броя на пътниците от страна на клиента, същият заплаща реалното количество в троен размер.

 

Чл.18 За неупоменатите пристанищни услуги по настоящите цени и условия, цените се определят по договаряне.

 

Чл.19 Работното време на Пристанищен терминал Видин Център се обявява със заповед на Управителя на дружеството.

 

Чл.20 За началото на денонощието по смисъла на чл.5 от настоящите “Цени и условия” се счита времето от фактически започнатия час на приставане на понтона, освен ако в договор или споразумение не е уговорено друго.

 

Чл.21 Всички корабособственици и техните агенти, които ползват пристанищни услуги, съгласно настоящите “Цени и условия” са длъжни при поискване да предоставят на пристанището информация в съответствие със Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България.

 

Чл.22 /1/Управителят на “Пристанище - Видин” ЕООД дава тълкувания и издава заповеди и инструкции по прилагането на цени и условия на услугите, задължителни за всички, които извършват и ползват пристанищни услуги.

/2/ Промени в цените и условията могат да бъдат прилагани в течение на годината;

/3/ Клентите биват уведомявани за това чрез агенти или пряко 15 календарни дни преди прилагането на евентуални промени.

 

Чл.41 Тези “Цени и условия за обработка на товари и транспортни средства в “Пристанище - Видин” ЕООД са в сила от 03.01.2024 г. и са утвърдени със заповед № 2/03.01.2024 г. на Управителя на “Пристанище - Видин” ЕООД.

С влизането в сила на тези “Цени и условия в “Пристанище-Видин” ЕООД, се отменят действалите преди тази дата цени и условия.